PDA

View Full Version : [Youtube] Các mẫu layout đẹp cho channel Youtube của bạnkenichifc
07/04/11, 08:47 PM
Với những bạn dùng MySpace, Twitter, Friendster, layout và background cho những trang này có khá nhiều. Còn với những bạn dùng Youtube thì khá ít và khó tìm. Hầu hết các layout đều dưới dạng background cho Youtube, chỉ cần down file ảnh jpg về, cài làm background cho Youtube và chỉnh sửa màu sắc font chữ theo ý muôn.
Đây là link Youtube của mình sau khi áp dụng layout mới
http://www.youtube.com/user/EwenDinh (http://www.youtube.com/user/EwenDinh)
1. Future Abstract (http://www.freeyoutubelayouts.com/?p=3)

A blue inspired abstract background layout with a glowing effect that makes the contents stand out.


[/URL]http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/future-abstract.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/future-abstract.jpg)


2. Green/Orange Abstract (http://www.freeyoutubelayouts.com/?p=18)

Nice swirls! Very captivating layout indeed.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/green-orange-tech.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/green-orange-tech.jpg)


3. Big Graffiti Wall #1 (http://www.freeyoutubelayouts.com/?p=217)

Graffiti is stylish. This layout is one good example.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/big-graffiti.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/big-graffiti.jpg)


4. Retroffiti (http://www.freeyoutubelayouts.com/?p=465)

A good graffiti-retro-themed layout. The colors are nice and attractive.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/retroffiti.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/retroffiti.jpg)


5. Big Graffiti Shiney #2 (http://www.freeyoutubelayouts.com/?p=396)

I find this one cool, aren’t you? Nicely done graffiti indeed.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/big-graffiti-shiney.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/big-graffiti-shiney.jpg)


6. Document #5 (http://www.freeyoutubelayouts.com/?p=628)

This is how can dirty look creative. Make this one as your choice!

http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/document-5.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/document-5.jpg)

7. Stay With Me (http://www.ytlayouts.net/?p=253)

Let your viewers stay on your channel with this nicely designed layout.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/stay-with-me.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/stay-with-me.jpg)


8. Grungy Abstract Star (http://www.ytlayouts.net/?p=141)

Nice swirls and choice of colors. A good layout to make your YouTube go grungy yet creative.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/grungy-abstract-star.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/grungy-abstract-star.jpg)


9. Grunge Destruction (http://www.ytlayouts.net/?p=244)

Let YouTube users be distracted with this grunge background layout.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/grunge-destruction.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/grunge-destruction.jpg)


10. Grunge Abstract (http://www.ytlayouts.net/?p=67)

A nice texture drawn on the background with a grunge style look.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/grunge-abstract.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/grunge-abstract.jpg)


11. Computer Network (http://www.youtube-backgrounds.com/index.php/Youtube-Internet-Backgrounds/93-Computer-Network/View-details.html)

Different kinds of technology on the background with a transparent white content layout.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/computer.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/computer.jpg)


12. Tech Master (http://www.ytlayouts.net/?p=147)

If you want to go techy and abstract, this tech inspired layout you may use.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/techMaster.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/techMaster.jpg)


13. MacOSX (http://www.ytlayouts.net/?p=88)

Make your channel like how MacOSX look with this layout.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/MacOSX.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/MacOSX.jpg)


14. Avatar (http://www.youtube-backgrounds.com/index.php/Youtube-Movies-Backgrounds/52-Avatar/View-details.html)


Avatar is a great movie! Feel free to use this Avatar-inspired layout in Blue green color scheme.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/avatar.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/avatar.jpg)15. Twilight (http://www.youtube-backgrounds.com/index.php/Youtube-Movies-Backgrounds/49-Twilight/View-details.html)


If you love Twilight, you may also love this YouTube layout.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/twilight.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/twilight.jpg)16. Pirates of the Carribean 4 (http://www.youtube-backgrounds.com/index.php/Youtube-Movies-Backgrounds/53-Pirates-of-the-Caribbean-4/View-details.html)


Make your channel into a pirate-themed layout with some grunge style.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/pirates-of-the-carribean.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/pirates-of-the-carribean.jpg)16. Harry Potter (http://www.youtube-backgrounds.com/index.php/Youtube-Movies-Backgrounds/95-Harry-Potter/View-details.html)


Are you a Harry Potter fan? Try this layout for your channel.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/harry-potter.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/harry-potter.jpg)17. Kungfu Panda (http://www.youtube-backgrounds.com/index.php/Youtube-Movies-Backgrounds/96-Kungfu-Panda/View-details.html)


I love Kungfu Panda! The story is nice as how beautiful this layout is.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/kung-fu-panda.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/kung-fu-panda.jpg)18. Prison Break (http://www.freeyoutubelayouts.com/?p=626)


I like the way the story is created as how I like this layout is done.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/prison-break.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/prison-break.jpg)19. The Book of Eli (http://www.freeyoutubelayouts.com/?p=510)


Liked the movie, The Book of Eli? You may want to put this as your YouTube layout.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/the-book-of-eli.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/the-book-of-eli.jpg)20. MG XPOWER 5V #5 (http://www.freeyoutubelayouts.com/?p=620)


Greatly done layout with a grunge-style effect on the background. Nice blending of colors.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/MG-Power-5V-5.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/MG-Power-5V-5.jpg)21. Ford Police Interceptor (http://www.freeyoutubelayouts.com/?p=993)


The building and the police car blended well on the background. A great layout to use.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/ford-police-interceptor.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/ford-police-interceptor.jpg)22. Lambo # 6 (http://www.freeyoutubelayouts.com/?p=632)


Be grungy with a Lamborghini on the background with this layout. So cool!


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/lambo-6.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/lambo-6.jpg)23. RX7 Veilside #3 (http://www.freeyoutubelayouts.com/?p=616)


For guys who love cars, this cool orange themed layout can be your choice.


http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/rx7-veilside.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/rx7-veilside.jpg)24. Ford Mustang Shelby GT500 #2 (http://www.freeyoutubelayouts.com/?p=513)


Love Ford Mustang Shelby? Try this nice layout with awesome brushes put on the background.

http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif (http://forum.tech24.vn/images/statusicon/wol_error.gif)Click this bar to view the full image.[URL="http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/ford-mustang-shelby.jpg"]http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/ford-mustang-shelby.jpg (http://www.1stwebdesigner.com/wp-content/uploads/2010/12/ford-mustang-shelby.jpg)


Nguồn: ( Sưu tầm Internet - tech24.vn )


Hưởng ứng cuộc thi đánh bại Rep của các Mod, Smod, Admin - Ae ủng hộ nhiệt tình nào :D

longdd
07/04/11, 09:23 PM
Đẹp thế a kenichifc :D
Nhưng mà làm thế nào để thay Background cho Kênh của mình vậy :-w

kenichifc
07/04/11, 09:45 PM
Đẹp thế a kenichifc :D
Nhưng mà làm thế nào để thay Background cho Kênh của mình vậy :-w
[1] Đầu tiên e phải có 1 tài khoản Youtube
[2] Chọn 1 trong số cái background ở trên, sau đó Save về máy mình.
[3] Vào kênh của mình và chọn tùy chỉnh như hình dưới đây :D
http://img535.imageshack.us/img535/2517/img1h.png

http://img52.imageshack.us/img52/8655/img2g.png

Sau đó chọn hình ở máy tính và tải lên thôi. E tự tùy chỉnh phông hay màu nền cho phù hợp với background nhé :D

luna
09/04/11, 12:49 AM
Nhiều mẫu đẹp thế, tks nha :D

hondatron
15/06/11, 09:18 PM
Mình đang tìm hiểu cách tạo Youtube Chanel nhưng gặp khó khăn trong việc chèn layout vào trong youtube.com,
theo hướng dẫn 1 bạn mình có làm the "Hầu hết các layout đều dưới dạng background cho Youtube, chỉ cần down file ảnh jpg về, cài làm background cho Youtube và chỉnh sửa màu sắc font chữ theo ý muôn." Nhưng khi chen layout vào thì youtube có cho upload nhưng không thấy background hiện ra. Không biết tại sao nữa các bạn chỉ dùm mình với.
Mình có ghi lại video thực hiện mong các bạn chỉ dùm mình với
lgwF7Srw9hs

Ảnh layout, file 18.jpg trong video http://farm4.static.flickr.com/3042/5835874526_d10b795b90_z.jpg

Clickclick
15/06/11, 09:40 PM
đẹp quá ta,mình thjk mấy mẫu này=D>

kenichifc
15/06/11, 10:00 PM
Mình đang tìm hiểu cách tạo Youtube Chanel nhưng gặp khó khăn trong việc chèn layout vào trong youtube.com,
theo hướng dẫn 1 bạn mình có làm the "Hầu hết các layout đều dưới dạng background cho Youtube, chỉ cần down file ảnh jpg về, cài làm background cho Youtube và chỉnh sửa màu sắc font chữ theo ý muôn." Nhưng khi chen layout vào thì youtube có cho upload nhưng không thấy background hiện ra. Không biết tại sao nữa các bạn chỉ dùm mình với.
Mình có ghi lại video thực hiện mong các bạn chỉ dùm mình với
lgwF7Srw9hs

Ảnh layout, file 18.jpg trong video http://farm4.static.flickr.com/3042/5835874526_d10b795b90_z.jpg

E chèn cái ảnh như vậy thì phải vào phần bảng màu và chỉnh lại màu sắc để có thể hiện thị kênh nhé :)

hondatron
16/06/11, 06:21 PM
Chỉnh theo màu nào vậy anh ơi, khi down layout em có thấy yêu cầu chỉnh màu, em đã chỉnh màu theo nhưng background không đổi anh à.

http://farm4.static.flickr.com/3028/5838689167_519f3680c3.jpg

kenichifc
16/06/11, 07:48 PM
Chỉnh theo màu nào vậy anh ơi, khi down layout em có thấy yêu cầu chỉnh màu, em đã chỉnh màu theo nhưng background không đổi anh à.

http://farm4.static.flickr.com/3028/5838689167_519f3680c3.jpg

E để màu #000000 kia sao mà Background chả đen. Ở đấy có bảng màu sẵn rồi e chỉnh sang màu khác là dc !

hondatron
16/06/11, 09:58 PM
Thưa anh em đã thay đổi nhưng vẫn không thành công. Em gửi thông tin tài khoản anh set dùm em với.

yeuwapviet
17/06/11, 12:47 AM
mình cũng chẳng đổi được ảnh nền gì cả :anh <256kb
jpg,jpeg cũng chẳng ăn thua :(

vutungvp
17/06/11, 12:50 AM
thử ngay mới được thấy có mấy cái skin đẹp ghê :)

hondatron
17/06/11, 05:36 AM
mình vẫn không thể thay đổi được background dù thử nhiều cách, mọi người biết nguyên nhân vì sao không chỉ dùm mình với.

hondatron
17/06/11, 11:42 PM
Mong anh kenichifc cả ngày mà không thấy anh online.

kenichifc
18/06/11, 12:10 AM
Mong anh kenichifc cả ngày mà không thấy anh online.

E Upload VIDEO lung tung quá, YOUTUBE giờ toàn hỏi mấy câu bảo mật !

hondatron
18/06/11, 12:20 PM
anh oi làm sao up mà không vi phạm bản quyền vậy anh, còn 1 lần nưa là acc em đi luôn rồi

kenichifc
18/06/11, 12:29 PM
anh oi làm sao up mà không vi phạm bản quyền vậy anh, còn 1 lần nưa là acc em đi luôn rồi

E lập acc mới luôn đi ! và để Up VIDEO ko vi phạm bản quyền thì làm theo bài viết này.
http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?26379-Hu-ng-Dan-Xu-ly-dut-diem-loi-Upload-VIDEO-len-Youtube-khong-xem-dc-vi-ly-do-ban-quyen-&p=290030#post290030

hondatron
18/06/11, 12:32 PM
anh ơi như sao em thay đổi layout hoài không được vậy anh,
Ngoài ra, em xin góp ý 1 xíu cách upload như của anh giờ vẫn bị báo vi phạm bản quyền anh à. Mấy video em vừa bị ban em đã làm theo cách của anh nhưng đều bị báo vi phạm. Chỉ cần có ai report là video mình sẽ bị báo vi phạm bản quyền

kenichifc
18/06/11, 12:51 PM
anh ơi như sao em thay đổi layout hoài không được vậy anh,
Ngoài ra, em xin góp ý 1 xíu cách upload như của anh giờ vẫn bị báo vi phạm bản quyền anh à. Mấy video em vừa bị ban em đã làm theo cách của anh nhưng đều bị báo vi phạm. Chỉ cần có ai report là video mình sẽ bị báo vi phạm bản quyền
+ E lập acc mới đi rùi đưa TK đây a làm cho.
+ Báo vi phạm bởi vì cái mà e Up lên toàn cái có bản quyền...e lại nói là của e thì ko bị cảnh cáo mới lạ :D

hondatron
18/06/11, 03:07 PM
em lập tài khoản mới rồi anh setup dùm em nha. thanks anh nhiều

kenichifc
18/06/11, 03:44 PM
anh làm lun cho em với nhé
Ít ra cũng đưa cho a cái ảnh để làm Bạcground chứ nhỉ :-w

hondatron
19/06/11, 04:19 PM
Của em là:
https://lh3.googleusercontent.com/-k3fBhjib8Bw/Tf2-eYmoXPI/AAAAAAAAAA8/_F5Z3zWjZT8/s512/Green%252520Cubes%252520%2525233%252520%2525282.0% 252529.jpg

http://www.megaupload.com/?d=LBCK419I

General
Background color: #082001
Wrapper color: #082001
Wrapper text color: #FFFFFF
Wrapper link color: #FFFFFF
Wrapper transparency: 100%
Repeat Background: No

Color Palettes
Background color: #FFFFFF
Title text color: #93C47D
Link color: #38761D
Body text color: #FFFFFF
Transparency: 100%

Thông tin ảnh:
Chiều rộng 1800
Chiều cao 1500
Kích thước tệp 195493
Định hướng 1
Hệ màu 255
Độ phân giải X 72.0
Độ phân giải Y 72.0
Đơn vị độ phân giải 2
Phần mềm Adobe Photoshop CS4 Windows
Ngày và giờ 2011:01:20 23:02:56
Ngày và giờ (Đã được số hóa) 2009:12:03 16:11:37
Ngày tạo siêu dữ liệu 2011-01-20T23:02:56-06:00
Định dạng image/jpeg
Chênh lệch múi giờ -6, -8
Phút múi giờ 0, 0

Anh quay phim dùm em để cho em được học hỏi với tại em không biết làm. Sau này muốn đổi layout lại phải nhờ anh, ngại lắm

hondatron
20/06/11, 03:02 AM
anh ơi thì em tim ra nguyên nhân vì sao không upload được rồi anh. Là do kis2011 nó chặn. Điên với ông kis luôn

Sản phẩm của em nè:

https://lh6.googleusercontent.com/-qAuKYq4Wme8/Tf5iW2Y4PnI/AAAAAAAAABg/KSTqCEx_p7M/s640/1.JPG

kenichifc
20/06/11, 07:41 AM
Để chiều về a làm...sáng nay đi thi môn cuối rồi @@