PDA

View Full Version : [Help] Win 7 bị lỗi gì thế này giúp mình vớiánh_vàng77
10/10/12, 10:37 AM
Win 7 bị lỗi gì thế này
http://cA5.upanh.com/.. (http://www.upanh.com/1338694905131_upanh/v/frmddq9d7mz.htm)
Mình đang xài laptop hp,win 7 64 bit , mình mới cài lại dc 1 tùân, ko xài bản ghost , tự cài diver ,ram 4gb vga 1 gb nhung sao máy hình hay báo lỗi khi cài ứng dụng, máy mới mua 1 tháng thôi
Khi bị lỗi no bị màn hình trắng hơi mờ như hình dưới ,mình lấy dt chụp
Bấm bất kỳ nút nào cũng hiện cái bảng “the application is not respongding, the program may respond again if you wait,do you want to end this process”….mình bấm end process hay no , nó mất đi rồi cứ như thế để 1 tiếng cũng như thế,
mình bực quá bấm nút tắt nguồn trên laptop nó ko tắt , mà hiện màn hình log off , mình chọn restart rồi nó hiện chữ log off…. Mãi đến 2 tiếng vẫn ko restar ….nhưng hoàn toàn ko treo máy, vì mình bấm thử nút numlock vẫn tắt bật vẫn rê chuiột dc.mình bị 4 ,5 lần khi cài soft rồi, cài nhiều soft khác nhau lâu lâu lại bị, mỗi lần bị mình toàn rút nguồn ,
ai giúp mình khắc phục lỗi này với , mình bấm task manager thì thấy ram chạy có 1gb hơn cpu khoảng 3-5 % thì ko thể do virus chiếm tài nguyên máy dc ????


file log

Mẫu báo cáo tình trạng máy tính hiện tại.
Thực hiện bởi chương trình: Perfect System Reporter.
Thời gian: 10:07:36 AM - 10/11/2012
- Thông tin máy tính:
+ Hệ điều hành: Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600
+ Tên người sử dụng: dat
+ Tên máy tính: DAT-PC
+ Dung lượng bộ nhớ RAM: 3.48 GB (66% trống)
================================================== =============================


[1] - Các chương trình đang chạy trong bộ nhớ:

C:\Windows\system32\csrss.exe : 460
C:\Windows\system32\wininit.exe : 564
C:\Windows\system32\csrss.exe : 600
C:\Windows\system32\services.exe : 632
C:\Windows\system32\winlogon.exe : 668
C:\Windows\system32\lsass.exe : 696
C:\Windows\system32\lsm.exe : 704
C:\Windows\system32\svchost.exe : 804
C:\Windows\system32\svchost.exe : 904
C:\Windows\system32\atiesrxx.exe : 964
C:\Windows\System32\svchost.exe : 116
C:\Windows\System32\svchost.exe : 472
C:\Windows\system32\svchost.exe : 444
C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe : 888
C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE : 1072
C:\Windows\system32\svchost.exe : 1276
C:\Windows\system32\svchost.exe : 1372
C:\Windows\system32\atieclxx.exe : 1436
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe : 1468
C:\Windows\system32\WLANExt.exe : 1476
C:\Windows\system32\conhost.exe : 1484
C:\Windows\system32\Dwm.exe : 1676
C:\Windows\Explorer.EXE : 1700
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe : 1796
C:\Windows\System32\spoolsv.exe : 1916
C:\Windows\system32\svchost.exe : 1960
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe : 2044
c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe : 1188
C:\Windows\system32\taskhost.exe : 1488
C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe : 1996
C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe : 2056
C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe : 2080
C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe : 2164
C:\Program Files (x86)\D-com 3G\AssistantServices.exe : 2204
C:\Windows\system32\svchost.exe : 2476
C:\Windows\System32\svchost.exe : 2624
C:\Windows\system32\WUDFHost.exe : 2684
C:\Windows\System32\rundll32.exe : 2788
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe : 2816
C:\Windows\system32\taskeng.exe : 3132
C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe : 3164
D:\unikey\UniKeyNT.exe : 3388
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe : 3396
C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe : 3420
C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe : 3472
C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe : 3536
C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe : 3596
C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe : 3668
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe : 3708
C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe : 3716
C:\Program Files (x86)\USB Disk Security\USBGuard.exe : 3724
C:\Windows\System32\svchost.exe : 3808
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe : 3920
C:\Windows\system32\svchost.exe : 4048
C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IEMonitor.exe : 2664
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe : 4092
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe : 2356
C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Messenger\ymsgr_tray.exe : 4124
C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe : 4280
C:\Windows\system32\taskeng.exe : 4408
C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPSFMessenger\HPSFMsgr.exe : 4432
C:\Users\dat\Desktop\Perfect System Reporter\PSR_08.07.11.4.exe : 4592

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~


[2] - Các chương trình được nạp lúc khởi động:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run]
[+] UniKey = D:\unikey\UniKeyNT.exe
[+] Sidebar = C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
[+] BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA} = "C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
[+] IDMan = C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
[+] Messenger (Yahoo!) = "C:\PROGRA~2\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\RunOnce]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run]
[+] =
[+] HPOSD = C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe
[+] NBKeyScan = "C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
[+] USB Security = C:\Program Files (x86)\USB Disk Security\USBGuard.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\RunOnce]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\RunOnceEx]

[C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup]

[C:\Documents and Settings\dat\Start Menu\Programs\Startup]
[+] BatteryBar.lnk
[+] desktop.ini~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~

[3] - Giá trị của các Key quan trọng trong khóa Winlogon:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
[+] ReportBootOk = 1
[+] Shell = explorer.exe
[+] PreCreateKnownFolders = {A520A1A4-1780-4FF6-BD18-167343C5AF16}
[+] DefaultDomainName =
[+] DefaultUserName =
[+] Userinit = userinit.exe
[+] VMApplet = SystemPropertiesPerformance.exe /pagefile


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~

[4] - Nội dung tập tin Hosts:


-------------------------------------------------------------------
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
-------------------------------------------------------------------


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~

[5] - Các thông số mạng:
Windows IP Configuration

Host Name . . . . . . . . . . . . : dat-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : EC-9A-74-4B-F0-CE
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR9485 802.11b/g/n WiFi Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 74-DE-2B-B3-79-13
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2dba:bf96:47ad:1a10%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.222(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 292871723
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-17-FB-92-5D-74-DE-2B-B3-79-13
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
8.8.4.4
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:

Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 74-DE-2B-B3-C3-73
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter isatap.{41F2D3B8-1081-4C69-8EBA-3FD2FD04B9E5}:

Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter Local Area Connection* 18:

Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #4
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter isatap.{F73C2215-7AE0-4562-A23A-99DDEE1F01C9}:

Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter Reusable Microsoft 6To4 Adapter:

Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter 6TO4 Adapter:

Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:953c:34e5:3810:3f57:fe21(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::34e5:3810:3f57:fe21%16(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled

Tunnel adapter Local Area Connection* 11:

Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #3
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter Local Area Connection* 19:

Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #5
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter Local Area Connection* 20:

Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #6
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter Local Area Connection* 21:

Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #7
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes


[6] - Khóa đăng ký của các tập tin thực thi:

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
(Default) = "%1" %*

[HKEY_CLASSES_ROOT\comfile\shell\open\command]
(Default) = "%1" %*

[HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command]
(Default) = "%1" %*

[HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\shell\open\command]
(Default) = "%1" %*


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~

[7] - Tình trạng Khóa/Mở các chức năng của Windows


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Wind ows\System]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~

[8] - Các tập tin Autorun.inf trong ổ đĩa:


[C:\] - Không phát hiện Autorun.
data [D:\] - Không phát hiện Autorun.
[F:\] - Không phát hiện Autorun.
ProPower1 [H:\] - Không phát hiện Autorun.================================================== ============================


Hoàn tất báo cáo.
Từ bản báo cáo này, bạn có thể tự phân tích và tìm hiểu để loại bỏ các loại Virus thường gặp trên máy.
Nếu phát hiện máy tính bạn gặp vấn đề qua File Log ở trên, bạn có thể bật tất cả các chức năng tự động bảo vệ của PAV 2009, chương trình sẽ tự động sửa chữa tất cả.
Nếu không biết cách phân tích, bạn có thể gửi File Log này đến những người có chuyên môn nhờ họ giải đáp và đưa ra lời khuyên cho máy tính của bạn.
Hoặc cũng có thể Post File Log này lên 1 số diễn đàn nhờ phân tích như: http://truongton.net (Mục 'Bệnh Viện Máy Tính'), http://virusvn.com, http://benhvientinhoc.com


--------------------------------------- End --------------------------------------
Copyright © dinhquangtrung90@yahoo.com

khuedn123
10/10/12, 10:42 AM
bản thử đổi bản win 7 khác xem sao lỗi này nghi là do bản win của bạn không chuẩn mặt khác cũng cần kiểm tra lại các soft đó xem còn ngon không bằng toltal virus trên mạng nhé

duymeo
10/10/12, 10:43 AM
Bạn chuyển thành 32 bit cài lại xem sao nhé.

ánh_vàng77
10/10/12, 10:55 AM
bản win chủân down từ trang chủ mà

vanlektmt
10/10/12, 11:23 AM
mới khởi động lên có bị không.. hay là khi chạy các ứng dụng mới bị
bị những ứng dụng nào.. có những ứng dụng phải cài đúng với bản win (x64 )

ánh_vàng77
10/10/12, 02:36 PM
khởi động ko sao bạn à, chỉ lâu lâu cài 1 số ứng dụng thì bị , toàn 32 bit thui

duymeo
10/10/12, 02:39 PM
Mình nói bạn dùng bản 32 bit mà cài xem chạy ổn ko, ko dùng 64 bit nữa.

ánh_vàng77
10/10/12, 10:55 PM
ram mình 4gb mình nghe nói 32 bit ko nhận hết 4 gb ram ?

chunganhbk
10/10/12, 11:01 PM
ram mình 4gb mình nghe nói 32 bit ko nhận hết 4 gb ram ?
Hơn 3g gì đấy.dùng vẫn sướng hơn 64 đấy