No announcement yet.

Help! EM muốn Ghost lại máy nhưng không Vào trong BIOS để chọn boot từ USB hay External.Ai Chỉ dùm với.

  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts