No announcement yet.

Không xem được ảnh trong window photo viewer , không lưu được ảnh vào máy tính sau khi chỉnh sửa

  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
X