No announcement yet.

Tiếng nhạc lớn nhưng giọng hát thì nhỏ? Làm sao để chỉnh lại loa?

  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts