No announcement yet.

Không truy cập được các trang web

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Không truy cập được các trang web

  Khoảng 2 ngày nay, PC của T cứ hiện lên thông báo:

  Trang web này hiện không có.

  Trang web tại http://www.google.com.vn/ có thể tạm thời không hoạt động hay được chuyển vĩnh viễn sang địa chỉ web mới.

  Bên dưới là một số đề nghị:

  Thông tin thêm về lỗi nàyBên dưới là thông báo lỗi gốc
  Lỗi 105 (net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED): Không thể tìm thấy máy chủ.  Khi thì truy cập được khi thì không. Có một số trang web không vào được luôn.

  Nhờ các bạn giúp T khắc phục tình trạng trên
  Lần sửa cuối bởi truc7tc2; 13/06/10, 01:00 PM.
  Hãy làm việc hết mình

 • #2
  bạn đang dùng trình duyệt gì vậy?bạn đã thử với tất cả các trình duyệt khác chưa vậy?

  Comment


  • #3
   Bạn đang sử dụng trình duyệt gì, việc này xảy ra với tất cả các trình duyệt hay chỉ với google chrome
   Nếu là với google chrome, mình nghĩ bài này có thể có ích đổi với bạn
   Turn Off DNS tìm nạp trước trong Google Chrome để Fix Giải quyết vụ chủ nhà và có thể không Load Trang Lỗi


   Google Chrome has a built-in DNS pre-fetching mechanism which intends to improve page load performance.
   Google Chrome đã tích hợp sẵn trong DNS trước lấy cơ chế mà dự định để cải thiện hiệu suất tải trang.
   However, the feature has known to work to the contrary effects.
   Tuy nhiên, tính năng đã được biết đến để làm việc với các hiệu ứng ngược.
   With DNS prefetching enabled, users of
   Với DNS tìm nạp trước kích hoạt, người sử dụng
   Google Chrome
   Google Chrome
   may experience prolong or extended period of web browsing resolving the DNS name, with the following text displayed in status bar:
   kinh nghiệm có thể kéo dài hoặc trong thời gian dài của duyệt web giải quyết các tên DNS, với các văn bản sau đây được hiển thị trên thanh trạng thái:
   Resolving host…
   Giải quyết vụ máy chủ ...

   Besides, Google Chrome also may not, cannot or unable to load some web pages, leaving the web pages in blank and white without any text, or the following error message is displayed:
   Ngoài ra, Google Chrome cũng có thể không, không thể hoặc không thể tải một số trang web, để lại các trang web trong trống và trắng mà không có bất kỳ văn bản, hoặc thông báo lỗi sau đây được hiển thị:
   This webpage is not available.
   Trang web này không có sẵn.
   The webpage at http://www.askvg.com/how-to-disable-...-in-windows-7/ might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.
   Các trang web tại http://www.askvg.com/how-to-disable-...-in-windows-7/ có thể tạm thời xuống hoặc nó có thể đã di chuyển vĩnh viễn đến một địa chỉ web mới.
   Here are some suggestions:
   Dưới đây là một số gợi ý:
   Reload this web page later.
   Tải lại trang web này sau đó.
   Clicking on the “more information on this error” will display the following technical details:
   Nhấp vào biết thêm thông tin "về lỗi này" sẽ hiển thị chi tiết kỹ thuật sau đây:
   Below is the original error message
   Dưới đây là thông báo lỗi gốc
   Error 105 (net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED): The server could not be found.
   Lỗi 105 (net:: ERR_NAME_NOT_RESOLVED): Máy chủ không thể tìm được.
   The error normally goes away after a refresh button click or F5 button click.
   Lỗi này thường biến mất sau khi một nút bấm làm mới hoặc click nút F5.
   However, some users may need to close Google Chrome, run Internet Explorer browser and then restart Google Chrome web browser to fix and resolve the issue.
   Tuy nhiên, một số người dùng có thể cần phải đóng của Google Chrome, chạy trình duyệt Internet Explorer và sau đó khởi động lại trình duyệt web Chrome của Google để sửa chữa và giải quyết vấn đề.
   The problem is caused by unreliable implementation of DNS caching or prefetching in Google Chrome web browser, or buggy coding of Google Chrome's network I/O (input output) stack.
   Vấn đề là do việc thực hiện không đáng tin cậy của DNS caching hoặc tìm nạp trước trong Google trình duyệt web Chrome, hay lỗi của tôi mã hóa mạng lưới của Google Chrome / O (đầu vào đầu ra) stack.
   As a result, turning off and disable DNS pre-fetching may actually solve and fix many web page not loading issue in Google Chrome.
   Kết quả là, trước khi tắt hoàn toàn DNS và vô hiệu hóa-lấy thực sự có thể giải quyết và sửa chữa trang web không tải nhiều vấn đề trong Google Chrome.
   Here's how to disable and turn of DNS prefetching in Google Chrome.
   Đây là cách để vô hiệu hóa và biến của DNS tìm nạp trước trong Google Chrome.
   1. In Google Chrome, click on Tools menu (a little wrench icon), then go to Options .
    Trong Google Chrome, nhấn vào menu Tools (một biểu tượng chìa khoá ít), sau đó vào Options.
   2. Click on the Under the Hood tab.
    Click vào Dưới tab Hood.
   3. Under “Privacy” section, untick the check box for Use DNS pre-fetching to improve page load performance .
    Dưới "phần" Privacy, untick hộp kiểm tra trước Sử dụng DNS-lấy để cải thiện hiệu suất tải trang.
   4. Click on the Close button.
    Click vào nút Đóng.
   5. Refresh to reload the web page.
    Làm mới để tải lại trang web.
   IMPORTANT : The page is machine translated and provided "as is" without warranty.
   Quan trọng: Sửa là máy dịch và cung cấp "như là" không có bảo hành.
   Machine translation may be difficult to understand.
   Máy dịch thuật có thể khó hiểu.
   Please refer to
   Vui lòng tham khảo
   original English article
   bản gốc tiếng Anh bài viết
   whenever possible.
   bất cứ khi nào có thể.
   Nguồn mydigitallife.info

   Hoặc bạn có thể sử dụng trình duyệt khác để thay thế, vd như Firefox chẳng hạn
   Ngoài ra vấn đề này liên quan đến dns server
   Cho nên bạn có thể sửa lại DNS server như sau xem có được không
   Lần sửa cuối bởi Cloud; 12/06/10, 10:17 PM.
   [I][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#FF40FF]Have a heart that never hardens, and a temper that never tires, and a touch that never hurts[/COLOR][/FONT][/I]

   Comment


   • #4
    Nguyên văn bởi Cloud Xem bài viết
    Bạn đang sử dụng trình duyệt gì, việc này xảy ra với tất cả các trình duyệt hay chỉ với google chrome
    Nếu là với google chrome, mình nghĩ bài này có thể có ích đổi với bạn

    Hoặc bạn có thể sử dụng trình duyệt khác để thay thế, vd như Firefox chẳng hạn
    bạn này nhanh thật mình đang định post bài này.bạn T thử làm xem sao.trước đây mình cũng bị lỗi này nhưng là ở IE8

    Comment


    • #5
     hiện tại là trường hợp này có thể không phải do chrome. Bữa nay mình gặp khá nhiều trường hợp này dùng dùng Chrome hay Gôgle DNS đều bị?? Có thể do một vài sự xung đột hay do một nguyên nhân khác!!

     Comment


     • #6
      Em thì hiện giờ vẫn bị không hiểu tại sao nữa, nhưng nếu cấu hình cho máy tính là IP động thì không sao nhưng nếu cấu hình tĩnh là bị chắc!!

      Comment

      Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
      X