Có thể khẳng định nghề quản trị mạng không phải là nghề dành cho tất cả mọi người. Nghề quản trị mạng sẽ mang...