Hồ sơ hn3 và vn3 khác nhau gì ak? mình thấy trong phần hướng dẫn cả 2 hồ sơ đều là báo tăng