Khả năng 2 file bạn mô tả thì 1 file là wincfg.exe còn 1 file là wincfgs.exe chăng? nếu có wincfgs.exe thì nó là giả mạo còn file wincfg.exe mới chính...